หน้ากว้าง
Width
1.22
เมตร
metres
ความยาว
Length
2.44
เมตร
metres
ความหนา
Thickness
2, 3, 4, 5, 6
ม.ม.
m.m.